V kemijski, farmacevtski, predelovalni in drugih procesnih industrijah nenehno naraščata tehnološka kompleksnost in raznolikost proizvodov. Zelo povečana je prisotnost nevarnih snovi v reaktorjih, cevovodih in hranilnikih pri visokih temperaturah in tlakih.

Preberi več

V kemijski industriji so varnosti vedno posvečali veliko pozornosti in število nesreč s smrtnim izidom ne presega drugih industrijskih panog. Vendar pa velike nesreče vedno znova opozarjajo, da je potrebno področje varnosti obravnavati skrbno, temeljito in sistematično.

Preberi več

Da bi preprečili takšne nezaželene dogodke ali vsaj zmanjšali njihovo pogostost, si v razvitih državah prizadevamo dvigniti nivo varnosti v procesni industriji s premišljenim vodenjem varnostne politike in z načrtovanjem ter pripravami na ravnanje v primeru nezgod. Učinkovit nadzor nevarnosti je v današnjem času mogoč samo s sistematskim pristopom, učinkovito organizacijo, predpisi, standardi, zakonodajo in strokovnjaki. Pomembno je, da ugotovimo, kje so možne nevarnosti, saj lahko preučimo samo tiste nevarnosti, ki jih poznamo in se nanje tudi ustrezno pripravimo. Nekateri celo pravijo, da nevarnost, ki jo poznamo, ni več nevarnost.

Med procesne industrije štejemo obrate, ki izdelujejo ali predelujejo anorganske in organske kemikalije, nafto, zemeljski plin, farmacevtske izdelke, milo, olja, maščobe, gumo, papir, plastične mase, umetna vlakna, industrijske pline in obrate za čiščenje odpadnih voda. Kemijska industrija je torej ena izmed vej procesne industrije.

Večina obratov procesne industrije predeluje pline in tekočine, nekateri pa tudi trdne snovi v obliki prahu, gošč ali suspenzij. Procesno opremo v takšnih obratih predstavljajo pretežno zaprte posode (»vessel«), ki so med seboj povezane s cevovodi (»piping«), skozi katere se pretakajo fluidi, katerih pretok uravnavamo z ventili (»valve«). K procesni opremi sodijo tudi rezervoarji oz. hranilniki fluidov.

Procesno opremo v kemijski industriji pogosto imenujemo tudi procesne enote, npr. reaktor, mešalnik, destilacijska kolona, kompresor, črpalka, toplotni prenosnik itd. Procesne enote in njihove medsebojne povezave prikazujemo grafično v obliki procesne sheme.

Snovi, ki se pojavljajo v obratih procesne industrije, imajo zelo različne lastnosti. Nekatere so popolnoma neškodljive, druge zelo vnetljive, eksplozivne, močno reaktivne, strupene, dušljive ali korozivne. Te snovi obdelujejo oz. predelujejo pri zelo različnih obratovalnih pogojih, npr. pri podtlaku (vakuumu) ali pri zelo visokem tlaku in v širokem območju temperature od bližine absolutne ničle vse do 2000 °C in več. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja prihaja v obratih procesne industrije pogosto do povečevanja obsega proizvodnje (»scale-up«). Tako je npr. kapaciteta obratov za proizvodnjo žveplove kisline v zadnjih petdesetih letih narasla od 10 t dnevno na 1000 t dnevno, kar predstavlja stokratno povečanje. Povečevanje obsega proizvodnje ima za posledico povečevanje vsebnosti nevarnih snovi v procesih, kar je glavni vzrok nevarnosti v procesnih industrijah.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE