U kemijskoj, farmaceutskoj, prerađivačkoj i ostalim procesnim industrijama stalno rastu tehnološka složenost i raznolikost proizvoda. Prisutnost opasnih tvari u reaktorima, cjevovodima i spremnicima na visokim temperaturama i pod visokim tlakom sve je veća.

Pročitajte više

U kemijskoj se industriji sigurnosti uvijek posvećivalo mnogo pozornosti, pa broj nesreća sa smrtnim ishodom ne prelazi broj nesreća u ostalim granama industrije. Unatoč tomu velike nas nesreće svaki put iznova podsjete da se o sigurnosti treba pažljivo, temeljito i sustavno brinuti.

Pročitajte više

Kako bismo spriječili takve neželjene događaje ili barem smanjili njihovu učestalost, u razvijenim zemljama nastojimo promišljenim vođenjem sigurnosne politike te planiranjem i pripremama za postupanje u slučaju nesreća podići razinu sigurnosti u procesnoj industriji. Učinkovit nadzor opasnosti u današnje se doba može osigurati samo sustavnim pristupom, učinkovitom organizacijom, propisima, normama, zakonodavstvom i stručnjacima. Pritom je važno utvrditi gdje prijete moguće opasnosti, jer se mogu proučiti samo one opasnosti koje su nam poznate, i odgovarajuće se pripremiti za njih. Neki čak kažu da opasnost za koju znamo više nije opasnost.

U procesnu industriju spadaju pogoni u kojima se proizvode ili prerađuju neorganske i organske kemikalije, nafta, prirodni plin, farmaceutski proizvodi, sapuni, ulja, masti, guma, papir, plastične mase, umjetna vlakna, industrijski plinovi i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Kemijska je industrija, dakle, jedna od grana procesne industrije.

Većina procesnoindustrijskih pogona prerađuje plinove i tekućine, a neki prerađuju i krute tvari u obliku praha, mulja ili suspenzije. Procesnu opremu u takvim pogonima uglavnom čine zatvorene posude (vessel) koje su međusobno povezane cjevovodima (piping) kojima teku fluidi čiji se protok regulira ventilima (valve). U procesnu opremu također spadaju rezervoari, odnosno spremnici fluida.

Procesnu opremu u kemijskoj industriji često zovemo procesne jedinice, npr. reaktor, miješalica, destilacijska kolona, kompresor, crpka, izmjenjivač topline itd. Procesne jedinice i njihove međusobne veze prikazane su grafički u obliku procesne sheme.

Tvari koje se pojavljuju u procesnoindustrijskim pogonima imaju vrlo različita svojstva. Neke su potpuno neopasne, dok su druge jako zapaljive, eksplozivne, jako reaktivne, otrovne, zagušljive ili korozivne. Te se tvari obrađuju, odnosno prerađuju u vrlo različitim uvjetima rada, primjerice, u uvjetima podtlaka (vakuuma) ili vrlo visokog tlaka i u širokom temperaturnom rasponu od gotovo apsolutne nule pa sve do 2000 °C i više. Zbog brzoga gospodarskog razvoja u procesnoindustrijskim pogonima često dolazi do povećanja opsega proizvodnje (scale-up). Tako je, primjerice, kapacitet pogona za proizvodnju sumporne kiseline u posljednjih pedeset godina porastao s 10 na 1000 t dnevno, što predstavlja povećanje od 100 puta. Zbog povećanja opsega proizvodnje povećava se sadržaj opasnih tvari u procesima, što predstavlja glavni uzrok opasnosti u procesnoj industriji.

POŠALJTE PITANJE