Javljači požara najvažniji su dio sustava za otkrivanje i javljanje požara.

S obzirom na mogućnost lokalizacije alarma dijele se na adresne i konvencionalne.

Adresni javljači imaju svaki svoju adresu. Pri događaju (alarm, smetnja, ispad) požarna centrala može lokalizirati javljač kod kojeg je došlo do promjene i njegovu adresu, zajedno s opisom njegove lokacije, prikazati na LCD zaslonu centrale. Javljači su programski dodijeljeni u grupe javljača (zone), najviše 30 u jednoj grupi. Svaka grupa može imati i prikaz na lampicama za prikaz stanja grupe i/ili na LCD zaslonu.

Adresni javljači Apollo i ostali adresni elementi kompatibilni sa Zarjinim centralama za javljanje požara dijele se na dvije porodice: XP-95 i Xplorer. Njihove su karakteristike gotovo jednake, s time da su javljači iz porodice Xplorer nešto jeftiniji i imaju neka ograničenja. U oba sustava javljači centrali za javljanje požara šalju analognu vrijednost mjerene fizikalne pojave (koncentracija dima, temperatura, stanje prekidača) digitalnim protokolom zajedno sa svojom odlukom je li signal dovoljno jak za predalarm ili alarm. Centrala može uvažiti odluku javljača ili sama odlučiti (u slučaju Zarjinih centrala) na temelju svojih algoritama.

Javljači iz porodice XP-95 napredni su javljači koji su se dokazali u dugogodišnjem radu diljem svijeta te u velikom broju i u Sloveniji. Svaki javljač ima svoju proizvoljnu adresu od 1 do 126; sve funkcije komunikacijskog protokola potpuno su omogućene. Adrese javljača i drugih adresnih elemenata (adaptera, adresnih sirena…) mogu se po volji izmiješati. Dostupni su sljedeći tipovi javljača:

 

Optički javljač dima XP-95 najčešće je korišteni javljač. Dim detektira na temelju raspršenja svjetlosti u svojoj mjernoj komori.

 

 

 

Temperaturni XP-95 mjeri temperaturu okoline i aktivira alarm kad temperatura prijeđe u centrali podešenu vrijednost (Zarjine centrale). Rabi se prvenstveno ondje gdje uporaba javljača dima, zbog mogućih lažnih alarma (zbog prašine u zraku, mogućnosti kondenzacije…), nije preporučljiva.

 
Multisenzorski javljač XP-95 ima ugrađenu dimnu mjernu komoru i temperaturni senzor. Procesor u javljaču obrađuje oba signala posebnim algoritmom koji omogućuje povećanje pouzdanosti javljanja s manjim brojem lažnih alarma i izjednačenjem osjetljivosti za sve vrste požara. Rabi se ondje gdje je potrebno najpouzdanije javljanje i ondje gdje bi samo javljač dima mogao davati lažne alarme.

 

 

Ručni javljač XP-95 omogućuje čovjeku da aktivira alarm ako sâm primijeti požar. Alarm s ručnog javljača uvijek se tretira kao pouzdan alarm i odmah aktivira mjere za sprečavanje širenja požara (uključivanje gašenja, zatvaranje požarnih vrata…)

 

 

 

 

Standardno podnožje XP-95 ima adresnu pločicu kojom se određuje adresa javljača s obzirom na prisutnost čepića. Pri zamjeni javljača nije potrebno podešavati adresu na javljaču jer zamijenjeni javljač pročita položaj čepića.

 

 

Podnožje XP-95 s ugrađenim izolatorom ekvivalentno je standardnom podnožju, no ima dodatni izolator koji isključi dio petlje u slučaju kratkog spoja među vodičima petlje. Između dva izolatora ne smije biti više od 30 javljača. Umjesto izolatora u podnožju može se ugraditi samostalni izolator s vlastitim podnožjem.