Grafički nadzorni centar GNC Zarja Elektronika

Proporcionalno veličini i kompleksnosti objekata smanjuje se preglednost i mogućnost nadzora nad sustavima i uređajima za tehničku zaštitu, a upravljanje njima postaje sve teže i neprilagođenije korisniku. To dolazi do izražaja osobito ako je ugrađeno više vrsta sustava: dojavljivanje požara i provale, kontrola pristupa, registracija radnog vremena, sustav videonadzora… kao i ako je za isti sustav zbog opsežnosti i kompleksnosti ugrađeno više centrala.

Grafički nadzorni centar GNC Zarja Elektronika omogućuje povezivanje različitih sustava tehničke zaštite objekta u jedinstven cjelovit sustav. Svi događaji (alarmi, pogreške, isključivanja, upozorenja…) prikazuju se na zaslonu osobnog računala u grafičkom obliku (tlorcrt, aksonometrički prikaz objekta…) zajedno ili odvojeno, za svaku vrstu događaja zasebno.

Posao zaštitara odnosno recepcionera objekta tako je olakšan, a pregled nad pojedinim sustavima i čitavim sustavom tehničke zaštite daleko veći, što uvelike umanjuje mogućnost ljudske pogreške.

GNC Zarja Elektronika omogućuje i upravljanje uređajima tehničke zaštite korištenjem računalnog miša – klikom miša na izabrani grafički element na zaslonu može se resetirati centrala, isključiti zvučni alarm, uključiti/isključiti element (javljač), aktivirati/deaktivirati izlazne funkcije, otključati vrata, kontrolirati videokamere… Osnovno upravljanje pojedinim centralama putem Grafičkog nadzornog centra (GNC) pregledno je, jednostavno i prilagođeno korisniku. 

Prednosti upotrebe GNC-a Zarja:

 • povezivanje različitih uređaja tehničke zaštite (dojavljivanja požara i provale, kontrole pristupa, registracije radnog vremena, sustava za videonadzor) u jedinstven sustav prikaza i upravljanja,
 • pregled djelovanja uređaja tehničke zaštite s više osobnih računala na različitim lokacijama,
 • grafički prikaz lokacije događaja u vektorskom obliku omogućava povećavanje (zoom in) dijela slike radi prikaza detalja u punoj razlučivosti,
 • prikaz slike uživo i snimaka digitalnih snimača u okviru GNC sustava,
 • kontroliranje sustava za videonadzor, uključujući okretanje i usmjeravanje objektiva kamera,
 • odvojen prikaz alarmnih događaja, pogrešaka, isključivanja i drugih događaja s njihovim opisima i lokacijama,
 • upravljanje i nadziranje sustava tehničke zaštite s jednog mjesta,
 • mogućnost parametriranja različitih sustava izravno iz GNC-a,
 • interaktivno upravljanje videosustavom i sustavom kontrole pristupa kod požarnih alarma i provala,
 • povezivanje uređaja tehničke zaštite različitih modela i proizvođača,
 • prikaz uputa i radnji koje zaštitari moraju obaviti kod pojedinih događaja,
 • slanje alarmnih poruka u obliku elektroničke pošte, SMS-a ili govornih poruka većem broju odabranih (unaprijed određenih) korisnika,
 • centralno prikupljanje i arhiviranje svih događaja na podatkovnom poslužitelju SQL (MS SQL) sa svim mogućnostima sortiranog ispisa izvješća koje pruža baza podataka,
 • priključivanje i upravljanje različitim sustavima upravljanja zgradom (klimatski i sustavi za prozračivanje, dizala, toplinske stanice, sustavi rasvjete, sigurnosna rasvjeta, automatizirani prijelazi kao što su brklje, automatska vrata, svjetlosni znakovi i upozorenja…),
 • uporaba različitih standardnih veza na priključene uređaje (LON, serijska komunikacija, TCP/IP, digitalna komunikacija, Profibus DP, Profibus FMS, Modbus, CAN…)

Povezivanje s ostalim uređajima

Grafički nadzorni centar GNC Zarja Elektronika jednostavan je za priključivanje, konfiguraciju i upravljanje. Moguće ga je prilagoditi vrlo različitim zahtjevima i centralama tehničke zaštite – ne samo Zarjinima nego i centralama drugih svjetskih proizvođača.

Sustav je s centralama povezan komunikatorom koji prilagođava protokole na hardverskoj razini te upravljačkim programima koji omogućavaju dvosmjernu komunikaciju. Glavno računalo GNC-a (podatkovni poslužitelj) povezano je s radnim stanicama standardnom Ethernet TCP/IP mrežom, koja preko preklopnika (switch) ili usmjernika (router) može biti povezana s čitavom računalnom mrežom poduzeća. GNC omogućava priključivanje većeg broja radnih stanica za različite korisnike (zaštitar na recepciji, dežurni, voditelj smjene, direktor, vatrogasna služba…).

Svaki se korisnik prije početka s radom mora prijaviti svojom zaporkom, koja mu – s obzirom na odgovornosti i nadležnosti – dodjeljuje veće ili manje ovlasti za rad. Svi su događaji u sustavu (alarmi, isključivanja, izvanredna stanja, pogreške itd.) sigurno pohranjeni na arhivskom datotečnom poslužitelju. Operater s posebnim ovlastima u svakom trenutku može pregledavati te događaje po različitim kriterijima za pretraživanje i prikaz. Među arhivirane događaje svakako spadaju i videosnimke.

Jednostavan i pregledan prikaz

Rad s GNC-om Zarja Elektronika vrlo je prilagođen korisniku, pregledan i jednostavan. Izbor različitih načina rada omogućuje prikaz događaja u obliku koji je najpregledniji za izabrani događaj. Na grafičkim su prikazima pojedini elementi (javljači, adapteri, izvršni elementi…) prikazani standardnim znakovima, a njihova se boja mijenja u ovisnosti o stanju (alarm, pogreška, isključivanje…).

Protokolarni način rada

Na zaslonu je u zasebnom prozoru detaljno prikazan trenutni događaj u tekstualnom obliku, a raniji su događaji prikazani tablično. Takav je način rada pregledniji kod većeg broja događaja. U zasebnim su karticama događaji razvrstani po vrsti i vremenu događaja. Prikaz omogućava potvrđivanje događaja i jednostavno prebacivanje u grafički način rada s trenutnim automatskim povećanjem prikaza na element posljednjeg događaja.

Grafički način rada

Naglasak je na grafičkom prikazu događaja i njegovoj točnoj lokaciji te opisu elementa koji ga je uzrokovao. Tipke na zaslonu omogućavaju brzo i jednostavno ručno povećavanje slike i pomicanje po zaslonu u svim smjerovima. Padajućim izbornikom pokraj grafike moguće je vrlo brzo prebacivanje na prikaz drugih tlocrta (katova) iste zgrade, ili se odabire prikaz druge zgrade.

Grafički protokolarni način rada

Ovaj način rada spaja elemente prikaza obaju gornjih načina rada te se najčešće rabi. Grafička je slika nešto manja i zato ne može prikazati onoliko detalja kao u grafičkom načinu rada, a slično vrijedi i za protokolarni dio. Ako je potrebno vidjeti sve detalje jednog ili drugog dijela, prebacivanje je vrlo jednostavno.

Prikaz videoslike uživo

GNC Zarja Elektronika omogućuje vrlo jednostavan prikaz slika CCTV sustava. Položaj i veličinu svake pojedine CCTV slike na zaslonu radne stanice operater može odrediti sam s obzirom na trenutne potrebe. Slike mogu biti prikazane stalno ili samo prilikom alarma – događaja. Pri određivanju parametara za GNC određuje se za koje će se alarme (alarme iz CCTV sustava ili alarme iz priključenih alarmnih centrala) i kako prikazati pojedina videoslika.

Prikaz na dva zaslona

Prednost svakog pojedinog načina rada zadržava se ako se za prikaz grafike i tekstualnih poruka rabe dva odvojena zaslona. Upravljanje sustavom tako je još jednostavnije i preglednije. Uporaba dvaju zaslona posebno je preporučljiva kad korisnik želi trajni prikaz slike većeg broja kamera. Pri parametriranju sustava bira se što će se prikazivati na pojedinom zaslonu. 

Scada System

Scada System

Jednostavno upravljanje

Prijava

Prije nego što počne s radom, operater se mora prijaviti svojom zaporkom. Prijava je vrlo jednostavna. Operateri mogu biti podijeljeni u više skupina s obzirom na ovlasti koje dodjeljuje servisni inženjer s maksimalnim ovlastima. Odgovorna osoba sustava tehničke zaštite ima nešto manje ovlasti, ali može dodavati i brisati korisnike s nižim razinama ovlasti od vlastitih. U dnevniku događaja kraj svakog se događaja zapisuje i oznaka prijavljenog operatera.

Ručna navigacija klizačima i mišem

Grafički elementi (tlocrti, nacrti, centrale, pojedini javljači…) u sustavu se nalaze u vektorskom obliku. To znači da kvaliteta grafike ostaje nepromijenjena i pri velikim uvećanjima (zoom in). GNC Zarja Elektronika omogućuje ručnu navigaciju (zoom in, zoom out, pomicanje lijevo/desno ili gore/dolje). Ako se pokazivač miša na trenutak zaustavi na određenom elementu, kraj elementa se (u oblačiću) prikaže njegova oznaka. Izbor pojedinih katova ili pojedinih zgrada omogućavaju padajući izbornici.

Automatska navigacija

Sustav omogućava i automatsku navigaciju za elemente koji su tako parametrirani. To znači da se prilikom alarma iz određenog javljača automatski prikazuje prikladni tlocrt, a prikaz se prebacuje na javljač u alarmu s povećanjem koje omogućava najveću preglednost.

Pregledavanje prošlih događaja

Razdoblje u kojem operater pregledava događaje moguće je jednostavno birati između posljednjih 4, 6, 8, 10 ili 12 sati. Događaji se mogu pregledavati i odvojeno s obzirom na njihovo stanje: nepotvrđeni, u alarmu, pogreške, aktivirani elementi…

Skrivanje elemenata pojedinih uređaja

U velikim je sustavima ponekad gustoća elemenata na tlocrtima prevelika i smanjuje preglednost; zato je dodana funkcija sakrij/prikaži. U padajućem izborniku prikazane su sve priključene centrale/uređaji. Klikom miša mogu se sakriti ili ponovo prikazati svi elementi izabrane centrale/uređaja. Naravno, prilikom alarma na skrivenom uređaju njegovi se elementi automatski ponovo prikazuju.

Arhiv događaja

U arhivu su pohranjeni svi događaji od pokretanja sustava nadalje. U njemu se nalazi dovoljno podataka za preciznu rekonstrukciju događaja s obzirom na važnost događaja (alarmi). U arhivu su pohranjene i videosnimke. Pregledavanje je moguće uvelike pojednostaviti uporabom različitih filtara. Detalji filtara opisani su pri ispisu događaja.

Dvosmjerna komunikacija

Grafički nadzorni centar Zarja Elektronika omogućuje potpunu dvosmjernu komunikaciju s uređajima. To znači da se klikom miša na element zaslona GNC-a utječe na rad uređaja: resetiranje, isključivanje zvuka, isključivanje javljača, aktiviranje izlaza…

Poruke

GNC Zarja Elektronika omogućuje kreiranje proizvoljnog broja poruka sortiranih u proizvoljan broj grupa. Svakom je događaju moguće dodijeliti izabranu grupu. Poruke iz grupe pri događaju se ispisuju na zaslonu kao pomoć u radu operatera. Poruke se mogu grupirati i vremenski, tako da se npr. u noćnoj smjeni prikazuju drugačije poruke nego danju.

Ispis na pisaču

Pri svakom se događaju mogu na pisaču automatski ispisati prikladne upute za daljnje postupanje, koje mogu sadržavati i grafički prikaz, npr. ucrtani put za vatrogasce. Te se upute, slično kao poruke, pripremaju i podešavaju unaprijed.

Operater može na pisaču ispisati izvješće iz dnevnika događaja nakon što izabere sadržaj s obzirom na njegovu namjenu (uključeni filtri za događaje: alarmi, pogreške; uključeni vremenski filtri: razdoblje za ispis događaja; uključeni filtri za uređaje: događaji samo iz centrale za dojavu požara ili samo iz određenog tipa centrale…). Prije ispisa izvješće se prikazuje na zaslonu u obliku u kojem će se ispisati.

Testiranje sustava i elemenata

Testni način rada omogućava operateru da izabere proizvoljni element u sustavu (uređaj, element priključen na izabrani uređaj: javljač požara, javljač provale…) i njegovo stanje (alarm, pogreška, isključen…). Po izboru elementa i stanja klikom se miša pokreće postupak testiranja. GNC se stavi u isto stanje u koje bi se stavio u slučaju stvarnog događaja. Testni se događaji ne arhiviraju.

Prilagodljivost

GNC Zarja Elektronika rezultat je domaćeg znanja i višegodišnjeg iskustva. Na temelju toga upoznali smo najsitnije detalje i ovladali njima. To nam omogućava veliku prilagodljivost i mogućnost brzog razvoja dodatnih, posebnih funkcija i aplikacija koje s obzirom na posebne želje i potrebe može zatražiti zahtjevniji korisnik.

POŠALJITE UPIT