Ovlast za provođenje mjera zaštite od požara po slovenskom Pravilniku o osposobljavanju zaposlenika za zaštitu od požara i o osposobljavanju odgovornih osoba za provođenje mjera zaštite od požara obuhvaća ovlasti za:

 • organiziranje i izvođenje osposobljavanja za zaštitu od požara;
 • izradu požarnog reda, požarnog plana i evakuacijskog plana;
 • izvođenje drugih mjera zaštite od požara.

Osposobljavanje za zaštitu od požara po tom pravilniku obuhvaća:

 • osposobljavanje zaposlenika za zaštitu od požara;
 • osposobljavanje i testiranje osposobljenosti osoba osposobljenih za gašenje;
 • osposobljavanje osoba odgovornih za gašenje požara u začetku i izvođenje evakuacije;
 • osposobljavanje zaštitara i operatera sigurnosno-nadzornih centara (u daljnjem tekstu: SNC), koji provode zaštitu od požara;
 • druga osposobljavanja, ako tako određuju posebni propisi.

Požarni red

Požarni red izrađujemo na temelju Pravilnika o požarnom redu, koji zahtijeva da vlasnici ili korisnici poslovnog, industrijskog ili stambenog objekta (izuzev onih sa samo jednim ili dva stana) izrade požarni red.

U požarnom se redu određuje:

 • organizacija zaštite od požara, posebno zadaće i odgovornosti zaposlenika, posjetitelja i gostiju odnosno stanara pri sprečavanju nastanka požara,
 • mjere zaštite od požara koje zahtijevaju radni ili stambeni uvjeti te način i kontrolu provođenja tih mjera,
 • upute za postupanje u slučaju požara, posebice zadaće, odgovornosti i postupanje za zaposlenike, posjetitelje ili goste odnosno stanare pri nastanku požara, te zadaće i odgovornosti zaposlenika odnosno stanara u slučaju požara,
 • vrste i načine osposobljavanja zaposlenika odnosno stanara.

Obavezni prilozi požarnom redu jesu:

 • izvadak požarnog reda,
 • upute za pojedince,
 • požarni plan (za poslovne, industrijske, stambene i druge objekte u kojima postoji srednja, srednja do povećana, velika ili vrlo velika opasnost od požara),
 • evakuacijski plan (za bolnice, staračke domove, škole, hotele i druge objekte namijenjene boravku gostiju te za objekte gdje se privremeno može okupiti više od 100 ljudi; mora biti u svakoj sobi ili prostoriji gdje se ljudi okupljaju),
 • evidencijski listovi o redovnim pregledima te održavanju i servisiranju opreme, uređaja i drugih sredstava za zaštitu od požara,
 • evidencijski listovi o osposobljavanju zaposlenika za zaštitu od požara,
 • evidencijski listovi o požarima, eksplozijama, vatrogasnim intervencijama te nastaloj šteti,
 • kontrolni listovi s područja zaštite od požara (gromobranska instalacija, grijaći uređaji…).

Požarni plan

Požarni je plan grafički prikaz situacije objekta i dijelova objekta s označenim opasnostima te sustavima, uređajima i sredstvima za preventivnu i aktivnu zaštitu od požara kojima se smanjuje opasnost od nastanka požara odnosno osigurava učinkovito gašenje ako do požara dođe. Namijenjen je korisnicima objekta, vatrogascima i drugim spasiocima.

Vlasnik ili korisnik objekta mora jedan izvod potpisanog požarnog plana uručiti vatrogasnoj jedinici koja obavlja javnu vatrogasnu službu na području objekta.Gasilec Samo

Vlasnik ili korisnik prije izrade požarnog plana može od vatrogasne jedinice zatražiti savjetovanje pri izradi požarnog plana.

Požarni plan mora biti izrađen u mjerilu, u pravilu na formatu A4 ili A3, odnosno u formatu koji omogućava preglednost grafičkih znakova.

Za označavanje opreme, uređaja i drugih sredstava za zaštitu od požara te ugrađenih sustava aktivne požarne zaštite treba poštovati propise o grafičkim znakovima za izradu priloga požarnim redovima.

Požarni plan mora sadržavati prikaz objekta u prostoru i prikaz požarne sigurnosti objekta.

Prikaz objekta u prostoru mora obuhvatiti podatke o:

 1. položaju i namjeni svih objekata na zemljištu;
 2. stupnju požarnog opterećenja;
 3. intervencijskim putovima i uzdignutim površinama za vatrogasce i druge spasioce;
 4. visoko- i niskonaponskim električnim vodovima i uređajima;
 5. plinovodima ili vodovima tvari koje predstavljaju opasnost od požara;
 6. hidrantnim mrežama i drugim izvorima vode za potrebe gašenja;
 7. prisutnosti opasnih tvari i eksplozijski ugroženim prostorijama;
 8. vatrogasnim ormarima.

Prikaz požarne sigurnosti objekta mora u tlocrtima pojedinih etaža obuhvatiti podatke o:

 1. granicama požarnih sektora;
 2. otvorima u zidovima i stropovima s preprekama;
 3. dostupnim putovima;
 4. evakuacijskim putovima i stepeništima;
 5. posebno požarno rizičnim prostorijama;
 6. prostorijama gdje se ne smije gasiti vodom;
 7. prostorijama u kojima je prisutno zračenje;
 8. električnim transformatorima i uređajima za opskrbu energijom te prekidačima za te uređaje;
 9. tlačnoj opremi;
 10. položaju plinske požarne pipe;
 11. ugrađenim sustavima aktivne požarne zaštite, opremi, uređajima i drugim sredstvima za zaštitu od požara;
 12. mogućnosti napada iznutra.

S obzirom na veličinu i strukturu objekta, mogu se izraditi požarni planovi za pojedine dijelove etaža s ucrtanim opasnostima.

Evakuacijski plan

Evakuacijski je plan grafički prikaz objekta ili dijelova objekta s podacima koji prikazuju mogućnost uređenog kretanja osoba na sigurno mjesto u slučaju požara ili druge opasnosti. U njemu mora biti ucrtan položaj pojedine sobe ili pojedinog prostora odnosno mjesto gdje se nalazi, evakuacijski put, mjesto sastanka, mjesta gdje su smješteni uređaji, oprema i sredstva za gašenje te položaj ručnih javljača požara.

Zbirno mjesto

Zbirno mjesto

Evakuacijski plan mora biti obješen u svakoj sobi ili prostoru gdje se, sukladno namjeni objekta, okupljaju ili zadržavaju ljudi.

U hotelskim i drugim sobama namijenjenim boravku gostiju mora kraj evakuacijskog plana biti i uputstvo za postupanje u slučaju požara, napisano na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Na područjima gdje žive pripadnici autohtone talijanske i mađarske nacionalne manjine upute moraju biti napisane i na manjinskom jeziku.

Vlasnici ili korisnici koji se koriste istim objektom moraju uskladiti evakuacijske planove.

Evakuacijski plan mora biti izrađen u mjerilu, u pravilu na formatu A4 ili A3, odnosno u formatu koji omogućava preglednost grafičkih znakova. Za označavanje opreme, uređaja i drugih sredstava za zaštitu od požara te ugrađenih sustava aktivne požarne zaštite treba poštovati propise o grafičkim znakovima za izradu priloga požarnim redovima.