Projektiranje je tipična inženjerska disciplina i ima velik značaj u sklopu inženjerskih usluga. I prije izvođenja projekta osigurava da će biti izveden u skladu s naručiteljevim očekivanjima, kvalitetno, u dogovorenim rokovima i u okviru realne projektantske ocjene. Suvremeni načini projektiranja, razvoj novih materijala i tehnologija i najnovija tehnološka dostignuća pomiču granice, diktiraju trendove i postavljaju uvijek nove zahtjeve. Sve to projektantskim tvrtkama diktira stalno osposobljavanje i stručno usavršavanje. Zahtjevu za stalnim obrazovanjem i usavršavanjem pridružuje se i zahtjev za odgovornošću. Za osiguravanje stručnosti izvođača projektantskih usluga te javnog interesa brine se Inženjerska komora Slovenije (IKS; sl.: IZS). Inženjerska komora također propisuje uvjete koje moraju zadovoljiti projektantske organizacije i odgovorni projektanti.

Djelatnost projektiranja smije obavljati gospodarsko društvo, zadruga ili poduzetnik, tj. projektantska tvrtka, koja u sudski registar ima upisanu djelatnost projektiranja i s njim povezanog tehničkog savjetovanja, odn. ima takvu djelatnost prijavljenu pri Poreznoj upravi RS. Projektantska tvrtka s obavljanjem svoje djelatnosti smije započeti kad je upisana u imenik projektantskih tvrtki pri Inženjerskoj komori Slovenije (IKS). Tvrtka Zarja Elektronika, sukladno Zakonu o gradnji objekata, član je Inženjerske komore Slovenije (br. 1337) i ima ovlaštene sveučilišne inženjere s položenim stručnim ispitom te članstvom u Inženjerskoj komori Slovenije.

Izrađujemo projekte za:

 • javljanje požara i alarmiranje
 • gašenje stabilnim uređajima za gašenje
 • protuprovalne i protuprepadne sustave
 • sustave za videonadzor
 • sustave kontrole pristupa i registracije radnog vremena
 • hotelske sustave
 • sustave za detekciju opasnih plinova i tekućina
 • sustave za detekciju industrijskih alarma

Projektant koji u izradu preuzme projektnu dokumentaciju mora za sve nacrte koji sačinjavaju projekt imenovati odgovorne projektante. Odgovorni projektant odgovara za sukladnost izrađenog projekta s prostornim aktima, građevinskim propisima i uvjetima nadležnih davatelja suglasnosti. Odgovorni projektant može biti pojedinac koji je pri nadležnoj stručnoj komori upisan u odgovarajući imenik i nakon završenog sveučilišnog studija ima najmanje pet godina radnog iskustva na području projektantskih usluga ako nastupa kao odgovorni projektant nacrta za zahtjevni objekt, odnosno najmanje tri godine radnog iskustva ako nastupa kao odgovorni projektant nacrta za manje zahtjevni odnosno jednostavni objekt.

Za odgovorne projektante pojedinačnih projekata zahtijevano je sljedeće obrazovanje:

 • Projektiranje - Zarja Elektronikaarhitektonski nacrt – diplomirani inženjer arhitekture
 • krajobrazni arhitektonski nacrt – diplomirani inženjer krajobrazne arhitekture
 • nacrt građevinskih konstrukcija i drugi građevinski nacrti – diplomirani inženjer građevine
 • nacrt strojnih instalacija – diplomirani inženjer strojarstva
 • nacrt električnih instalacija – diplomirani inženjer elektrotehnike
 • nacrt iskopina i osnovne podgradnje podzemnih objekata – diplomirani inženjer rudarstva ili diplomirani inženjer građevine
 • tehnološki nacrt i drugi nacrti – diplomirani inženjer struke koja odgovara sadržaju nacrta.

Odgovorni projektanti i odgovorni voditelji projekta mogu biti samo osobe upisane u imenik ovlaštenih inženjera pri IKS-u.

Za upis u imenik ovlaštenih inženjera pri IKS-u potrebno je zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • stalno prebivalište u RS
 • u RS dobivena stručna titula diplomirani inženjer odn. inženjer ili u RS nostrificirana u inozemstvu dobivena diploma odgovarajuće visokoškolske organizacije,
 • pri IKS-u položen stručni ispit za izradu pojedinačnih nacrta (arhitektonski nacrti, krajobrazni arhitektonski nacrti, nacrti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski nacrti, nacrti strojnih instalacija, nacrti električnih instalacija, tehnološki nacrti, nacrti iskopina i osnovne podgradnje za podzemne objekte, drugi nacrti za gradnju objekata),
 • odgovarajuće radno iskustvo – diplomirani inženjer najmanje 3 godine radnog iskustva, inženjer najmanje 10 godina radnog iskustva,
 • članstvo u IKS-u.