OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

NJP-400A je razmeroma majhna, a zelo zmogljiva modularna analogna adresna požarna centrala. Z uporabo najnovejše tehnologije zagotavlja izredno zanesljivo javljanje požara in alarmiranje ter poljubno krmiljenje naprav za preprečevanje in širjenje požara oziroma njegovo gašenje. Za komunikacijo z adresnimi javljalniki uporablja protokol Apollo S90/XP95. Lahko se uporablja za nadzor Apollo in drugih konvencionalnih, neadresnih javljalnikov. Javlja tudi plinske, SOS in tehnične alarme. NJP-400A izvaja krmiljenje neposredno iz centrale ali preko adresnih vmesnikov. Omogoča delovanje v mreži4 – povezavo več central in oddaljenih prikazovalnikov OP-400A na različnih lokacijah v isti ali različnih zgradbah v enoten sistem. S priklopom na grafični nadzorni center GNC je prikaz alarmov in drugih dogodkov še preglednejši. Proizvaja se tudi nekoliko manjša različica z oznako NJP-401A.

Poudarki:

 • ima certifikat LPCB o skladnosti z EN 54-2 in EN 54-4 ,
 • zmogljivost: ena do štiri adresne zanke ali 8 do 64 konvencionalnih linij, lahko tudi poljubna kombinacija,
  OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

  OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

 • enostavna za priklop in uporabo,
 • popolnoma prilagodljiva vsem zahtevam objektov,
 • visoko razmerje med zmogljivostjo in ceno,
 • dnevnik zadnjih 1300 dogodkov,
 • možnost priklopa standardnega tiskalnika z vmesnikom EIA-232,
 • možnost delovanja v mreži za nadzor večjih objektov,
 • praktično neomejeno krmiljenje po poljubnih logičnih zakonitostih,
 • prikazuje stanje največ 128 skupin (con) javljalnikov,
 • velika tokovna zmogljivost zanke dovoljuje priklop številnih tokovno zahtevnejših adresnih elementov (siren, bliskavk …),
 • različica z oznako NJP-401A je vgrajena v manjše ohišje in ima zmogljivost omejeno na dve adresni zanki ali 32 konvencionalnih linij.

Funkcije:

 • javljanje in alarmiranje požara,
  OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

  OP-400A, NJP-400A, NJP-401A

 • javljanje in alarmiranje povečane koncentracije strupenih in lahko vnetljivih plinov ter ustrezno krmiljenje,
 • krmiljenje naprav za preprečevanje širjenje požara (požarnih vrat, loput za odvod dima in toplote …),
 • krmiljenje in nadzor vgrajenih sistemov gašenja (FM-200, Novec 1230, Argonite, Hi-Fog vodna megla, CO2 in drugih),
 • različni tehnični alarmi,
 • SOS hotelska signalizacija.

Združljivost s požarnimi elementi:

 • analogni adresni javljalniki Apollo XP-95 in XPlorer,
 • konvencionalni neadresni javljalniki Apollo S60/S65, Orbis in javljalniki drugih proizvajalcev,
 • lastno varne izvedbe (EExi) javljalnikov Apollo in javljalnikov drugih proizvajalcev za uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • adresni vmesniki Apollo in Zarja Elektronika ter drugi s komunikacijskim protokolom Apollo,požarna centrala njp400a - 1
 • javljalniki povečane koncentracije plina s standardnim 4-20 mA izhodom (neposreden priklop na centralo ali na adresni vmesnik, alarmne meje so določene v centrali in jih je mogoče nastaviti),
 • različni požarni in drugi javljalniki z enostavnim kontaktom, priklopljeni na centralo z nadzorovanmi linijami,
 • SOS adresni javljalniki Zarja Elektronika,
 • izvršilni elementi z nominalno krmilno napetostjo 24 V (sirene, bliskavke, aktivatorji in drugi).

Parametriranje

požarna centrala njp400a - 5NJP-400 je zelo zmogljiva modularna centrala z možnostjo skoraj neomejene prilagodljivosti vsem objektom in zahtevam. Za uspešno in pravilno delovanje je potrebno parametriranje: v program centrale je treba vpisati vse podatke o vgrajenih modulih in priklopljenih elementih – javljalnikih, vmesnikih, izvršilnih elementih ipd. ter o potrebnih aktivnostih v primeru alarma, napak ali drugih dogodkov. Parametri- ranje se lahko izvaja: OFF-LINE: Brez priklopljene centrale se vpisujejo vsi podatki v osebni računalnik in se kasneje preko priključka COM prenesejo v centralo. Zaradi grafičnega uporabniškega vmesnika je parametriranje enostavno, hitro in pregledno. ON-LINE: Podatki se vpisujejo v delujočo centralo z njeno tipkovnico ob pomoči menijev na prikazovalniku LCD. Osebni računalnik ni potreben, je pa priporočljiv za zaščitno kopijo parametrov. Parametriranje je enostavno in ne zahteva programerskega znanja.

Sestava centrale:

NJP-400A je modularna centrala. Zgrajena je iz obveznih in izbirnih modulov, ki se obveznim dodajajo glede na velikost in zahteve posameznega objekta. Najmanjša sestava vsebuje vse obvezne module (imenovane “osnova”) in vsaj en izbirni modul LIMO-Ap ali LIMO-Ko.

Ohišje centrale (obvezni modul):

požarna centrala njp400a - 6V kovinskem ohišju centrale je prostor za vse obvezne module, montažno letev DIN za dodatne industrijske releje, za akumulator 2×12 V do kapacitete 27 Ah in za do osem izbirnih modulov. Različica NJP-401A: V ohišju je prostor za akumulator do 12 Ah in za največ štiri izbirne module, od tega samo dva LIMO-Ap.

Upravljalno-prikazovalni modul UPMO (obvezni modul):

Modul prikazuje dogodke na 2×40 znakovnem LCD in zbirne informacije o dogodkih in stanjih centrale na LED lučkah. Na modulu so vgrajene tudi lučke za pregleden prikaz stanja vsake od največ 128 skupin . V vpisno polje na prednji plošči pod lučkami se vpišejo lokacije oz. funkcije posameznih skupin. UPMO omogoča upravljanje in parametriranje centrale s tipkami. V pomoč pri delu so pregledni meniji na LCD prikazovalniku.

Napajalni modul NAMO (obvezni modul):

požarna centrala njp400a - 7Napajalni modul skrbi za napajanje požarne centrale in vseh priklopljenih elementov (javljalnikov, siren …), polnjenje in nadzor akumulatorja za rezervno napajanje, zaščito tokokrogov pred kratkim stikom in akumulatorja pred popolno izpraznitvijo, preklop napajanja med omrežjem in rezervnim virom ter za javljanje stanja in napak centralni procesni enoti. Za povečanje zanesljivosti je v napajalnik vgrajen mikrokontroler. V NJP-401A je vgrajen šibkejši napajalni modul.

Centralni procesni modul CPMO (obvezni modul):

požarna centrala njp400a - 9CPMO je z notranjim komunikacijskim vodilom povezan z vsemi ostalimi moduli. Skrbi za centralni nadzor in krmiljenje celotnega sistema. Ima spomin FLASH za program ter baterijsko podprt RAM za parametre sistema in dnevnik zadnjih 1300 dogodkov: alarmov, motenj, napak in upravljanja. Na njem sta tudi obvezna relejska izhoda za napako in alarm ter dva dodatna tranzistorska izhoda, nadzorovana z dvema vhodoma. Izhoda in vhoda je mogoče programirati. Priključka COM 1 in COM 2 na CPMO se uporabljata za priklop osebnega računalnika, tiskalnika, modema ali za prenos sporočil na alarmni sprejemni center.

Linijski modul Apollo LIMO-Ap (funkcijski modul):

požarna centrala njp400a - 8Modul nadzira eno adresno zanko z do 126 adresnimi elementi. Podpira protokol Apollo S-90/XP-95. Posebni algoritmi in izvedba komunikacijskega vmesnika zagotavljajo zanesljivo komunikacijo z adresnimi elementi tudi v razmerah z intenzivnimi motnjami in zanesljivo javljanje brez lažnih alarmov. Visoka tokovna zmogljivost zanke dovoljuje priklop elementov z večjo porabo toka (adresnih siren, bliskavk …) neposredno iz zanke. Modul se proizvaja v treh različicah: za 32, 64 ali 126 adres. V centrali so lahko največ štirje LIMO-Ap (v NJP-401A največ dva).

Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko (funkcijski modul):

Modul omogoča priklop osmih linij s konvencionalnimi (neadresnimi) javljalniki Apollo S-60/65, Orbis in podobnimi javljalniki drugih proizvajalcev, lahko tudi v eksplozijsko varni izvedbi EExi. požarna centrala njp400a - 10Linija s stabilizirano napajalno napetostjo 28 V je nadzorovana z zaključnim uporom. Na linijo se lahko neposredno priklopijo tudi javljalniki povečane koncentracije plina s 4 do 20 mA standardnim izhodom različnih proizvajalcev ali različni enostavni kontaktni javljalniki (ročni javljalniki, stikala za nadzor šprinklerskega sistema, tehničnih alarmov …) V centrali je ob upoštevanju razpoložljivih mest za izbirne module prostor za največ 8 LIMO-Ko (v NJP-401A največ štiri).

Vhodno-izhodni modul VIMO (funkcijski modul):

Modul ima osem tranzistorskih izhodov in osem analognih vhodov. Oboje je mogoče programirati. Izhodi so zaščiteni pred preobremenitvijo in tokovno omejeni, za povečanje tokovne zmogljivosti se lahko dva ali več enako param- etriranih izhodov poveže vzporedno. Vhodi se lahko uporabijo za nadzor sklenjenosti izhodnih tokokrogov, za priklop kontaktnih javljalnikov in tudi za nadzor različnih napetosti. V centrali je ob upoštevanju razpoložljivih mest za izbirne module prostor za največ 8 VIMO (NJP-401A največ štiri), vendar je običajno vgrajen vsaj en linijski modul, tako da je realno število VIMO manjše.

Mrežni modul MRMO (opcijski modul):

Mrežni modul omogoča povezovanje do 16 central, OP-400 oddaljenih prikazovalnikov ali GA-400 modulov v ZarjaNet-400 mrežo.

Redundančnost ZarjaNet-400 mreže je zagotovljena s topologijo obroča. Kjer redundanca ni potrebna, se obroč lahko prekine in se uporablja topologija vodila. MRMO-400 ima mrežna priključka za bakrena vodnika (UTP kabel, telefonski parici) ali za različne optične vodnike, lahko tudi enega za bakreni in drugega za optični vodnik. Razdalja med sosednjima mrežnima napravama je 1500 m ali več. MRMO-400 je potreben le pri povezovanju central v mrežo ali za priklop oddaljenih prikazovalnikov, MRMO ne zaseda nobenega od razpoložljivih mest za funkcijske module (vgradi se na zanj rezervirano mesto).

Komunikacijski modul KOMO (opcijski modul)

KOMO-400 omogoča graditev ZarjaNet-400 mreže preko internetne TCP/IP povezave. V centrali se namesto mrežnega modula MRMO-400 uporabi KOMO-400. Povezava v tem primeru seveda ni redundančna in je zanesljiva toliko, kolikor je zanesljiva TCP/IP mreža.

Komunikacijski prehod GA-400 (opcijski modul)

GA-400 se uporablja kot prehod med ZarjaNet-400 komunikacijo znotraj sistema javljanja požara in zunanjimi napravami. Običajno gre to za sisteme za upravljanje z alarmi, ki kot programski paketi tečejo na PC-jih. GA-400 pretvarja ZarjeNet-400 sporočila na MODBUS/TCP protokol. Nahaja se v lastnem ohišju in se napaja iz najbližje požarne centrale.

Modem MO-02 (opcijski modul – standardni program Zarje Elektronike):

Modem omogoča priklop centrale na alarmni sprejemni center po analogni telefonski liniji. Za komunikacijo uporablja običajni protokol Ademco Contact ID. MO-01 se priklopi na priključek COM 1 ali COM 2 centralnega procesnega modula. Modem ne zaseda nobenega od razpoložljivih mest za izbirne module (vgradi se na zanj rezervirano mesto, napaja se s 24 V iz centrale).

Centrale v mreži

NJP-400A omogoča povezovanje central in/ali oddaljenih prikazovalnih upravljalnih enot OP-400A (mrežne naprave) v mrežo. Za delo v mreži potrebuje vsaka naprava mrežni modul MRMO, ki je z bakrenim ali optičnim vodnikom povezan z MRMO sosednje mrežne naprave. Za popolno redundantno povezavo je mreža izvedena v obliki sklenjenega in nadzorovanega obroča. Komunikacija med mrežnimi napravami ustreza načelu “peer to peer” (vsaka centrala se pogovarja z vsako). Mrežni sistem je lahko enakovreden ali hierarhičen. Pri parame- triranju posamezne mrežne naprave se do centrale natančno določi, katere dogodke sprejme in prikaže, oziroma katere ukaze (iz katere centrale ali OP-400A) sprejme in izvede. Komunikacijski protokol je robusten in redundanten ter skupaj s posebno izvedbo strojne opreme zagotavlja zelo zanesljivo delovanje brez napak in izpadov.   požarna centrala njp400a - 11

Oddaljena prikazovalna upravljalna enota (OP-400A):

požarna centrala njp400a - 12OP-400A ima enak UPMO kot centrala, a v manjšem ohišju in ni del centrale, nima napajalnika in linijskih modulov. V para- metriranem obsegu omogoča daljinsko upravljanje in prikaz dogodkov na enak način kot centrala. Električno napajanje je pripeljano iz centrale po bakreni parici. V sistemu je lahko več oddaljenih prikazovalnikov v poljubni kombinaciji z ostalimi mrežnimi napravami.     požarna centrala njp400a - 14

Grafični nadzorni center:

požarna centrala njp400a - 15Kot nadgradnja sistema se lahko na centralo ali mrežo central NJP-400A priklopi osebni računalnik, ki na grafičen način – na tlorisu ali sliki objekta, v poljubnem številu nivojev – prikaže vse alarme, napake, izklope in izbrane druge dogodke ter tako olajša delo varnostniku. Omogočeno je tudi poljubno krmiljenje central ali priklopljenih izvršilnih naprav s klikom miške na določene grafične elemente na zaslonu PC.

Omrežno napajanje: 230V + 10%-15% maks. 230 VA, NJP-401A 100 VA
Zmogljivost napajalnika: polnilnik baterije: 1 A, NJP-401A: 0,5 A zunanja poraba: 3 A, NJP-401A: 1 A, oba kratek čas: 10 A za napajanje zank in linij: 2 A, NJP-401A: 1A
Rezervno napajanje: plinotesna, svinčeva akumulatorja 2 x 12 V: najve~ 27 Ah, NJP-401A: največ 12 Ah
Zunanje mere: 520x580x150 mm, NJP-401A: 424x470x125 mm, OP-400A: 324x230x70 mm
Tokovna poraba iz rezervnega napajanja (pri 24 V): osnova brez izbirnih modulov: 70 mA, NJP-401A: 65 mA, OP-400A: 50 mA
Masa: osnova brez akumulatorjev: 14 kg, NJP-401A: 9,2 kg osnova z akumulatorjema 27 Ah: 32 kg osnova z aku. 12 Ah: 21,4 kg, NJP-401A: 16,6 kg OP-400A: 2,5 kg
Temperaturno področje delovanja: -5°C do +50°C
Konstrukcija: kovinsko ohišje, tesnost IP30, prednja plošča polikarbonatna folija
Kabelski uvod: izbitine na zadnji strani 5x, NJP-401A: 4x OP-400A: izbitine zgoraj, spodaj in zadaj
Zmogljivost: modularna izvedba, možnost vgradnje največ 8 izbirnih modulov, pri NJP-401A največ 4
Linijski modul Apollo LIMO-Ap: ena adresna zanka Apollo XP-95 ali Discovery, število adres (3 različice modula): 32, 64 ali 126, v centrali so največ štirje moduli, v NJP-401A največ dva tokovna zmogljivost zanke: 500 mA
Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko: 8 konvencionalnih linij s stabilizirano napajalno napetostjo 28 V (v centrali je največ osem modulov, v NJP-401A štirje) mirovni tok linije: 4,5 mA (zaključni upor 6k2)
Vhodno-izhodni modul VIMO: 8 tokovno omejenih tranzistorskih izhodov, 24 V 1,4 A, lahko se spojijo vzporedno za povečanje zmogljivosti, 8 analognih vhodov za nadzor sklenjenosti izhodnih tokokrogov ali za nadzor kontaktnih javljalnikov, vhode in izhode je mogoče programirati,
Komunikacijski modul KOMO za povezavo posamezne central na GNC po MODBUS RTU (EIA-232 ali TCP/IP), priklopljen r interno komunikacijsko vodilo, vgrajen na mestu za MRMO
Komunikacijski prehod GA-400 za povezavo central v mreži i GNC po MODBUS RTU EIA-232 ali TCP/IP, priklopljen redundančno mrežo MREŽA 1 in MREŽA 2, vgrajen v svojem ohišju, potrebuje napajanje 24 V iz centrale
Modem MO-01 (ne zavzema nobenega od 8 oziroma pri NJP-401A 4 mest za izbirne module) (standardni modul Zarje Elektronike): priklopljen na CPMO priključek COM 1 a COM 2, omogoča prenos alarmov in napak na center za sprejem alarmov preko analogne telefonske linije s protoko lom Ademco Contact ID
Vedno prisotni izhodi in vhodi (na CPMO): dva priključka EIA-232 (COM 1 in COM 2) za priklop standardnega tiskalnika s serijskim priključkom, osebnega računalnika, modema relejski izhod IZ 1, normalno aktiviran, za javljanje napake (1 A) relejski izhod IZ 2 za javljanje alarma 2. stopnje (1 A) dva izhoda, IZ 3 in IZ 4 (tokovno omejena do 1,4 A) dva vhoda, VH 1 in VH 2, ki se lahko uporabita tudi za kontrolo izhodov IZ 3 in IZ 4 vse vhode in izhode je mogoče programirati
Upravljanje in prikaz: 10 tipk za upravljanje s centralo 18 LED za prikaz skupnih dogodkov 128 LED za prikaz stanja skupin (con) javljalnikov 128 polj za vpis podatkov o skupinah (conah) javljalnikov

Na razpolago so tudi vnaprej pripravljene cenovno ugodnejše centrale serije NJP-400A v različni sestavi. Podrobnejši podatki so v ceniku.

 

NJP-400A osnova: (ohišje, napajalnik, UPMO, CPMO, brez izbirnih modulov) s prostorom za največ osem izbirnih modulov in AKU do 27 Ah NJP-401A osnova: (ohišje, napajalnik, UPMO, CPMO, brez izbirnih modulov) s prostorom za največ štiri izbirnemodule, od tega največ za dva LIMO-Ap, AKU do 12 Ah, napajalnik je šibkejši

 

OP-400A: oddaljena prikazovalna upravljalna enota, kompletna z mrežnim modulom, napajanje iz centrale.

Izbirni moduli: LIMO-Ap 400/32: linijski modul Apollo do 32 adres

LIMO-Ap 400/64: linijski modul Apollo do 64 adres

LIMO-Ap 400/126: linijski modul Apollo do 126 adres

LIMO-Ko 400: 8 konvncionalnih linij

VIMO 400: 8 izhodov in 8 vhodov

MRMO 400: mrežni modul z dvema mrežnima priključkoma.

KOMO: komunikacijski modul MODBUS (za posamezno centralo)

GA-400: komunikacijski prehod MODBUS (za centrale v mreži)

MO-01: modem s protokolom Ademco ContactID za povezavo z alarmnim sprejemnim centrom po analogni telefonski liniji