Požarni sistem NJP-2000A je namenjen nadzoru in upravljanju sistemov za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. Omogoča poljubno krmiljenje vgrajenih sistemov gašenja in drugih sistemov za preprečevanje širjenja požara. Primeren je predvsem za vgradnjo v srednjih, velikih in zelo velikih objektih. Omogoča priklop požarnih in drugih javljalnikov in generiranje različnih alarmov. Zasnovan je modularno, kar omogoča prilagajanje sistema zahtevam projekta. Sistem “porazdeljene inteligence” omogoča veliko zanesljivost delovanja in največjo možno prilagodljivost sistema na zahteve posameznih objektov. Modularna zgradba in moderna, polno redundantna komunikacija med moduli, omogočata ali koncentrirano sestavo sistema (moduli so v enotnem ohišju) ali pa porazdeljeno namestitev, ko so moduli v različnih ohišjih razporejeni po varovanem objektu glede na optimalno izvedbo inštalacij in organizacijo upravljanja. Osnovne mere modulov so izbrane za vgradnjo v standardno 19 palčno (19″) omaro. Posamezni moduli in njihove različne kombinacije se lahko vgrajujejo v standardna ali v namensko razvita kovinska ohišja.

 

Prvi objekt z vgrajenim sistemom NJP-2000A: Petrol Rače (december 2002)

Prvi objekt z vgrajenim sistemom NJP-2000A: Petrol Rače (december 2002)

Poudarki:

 • skladnost z vsemi zahtevami slovenskih standardov SIST EN 54-2 in SIST EN 54-4,NJP-2000A-2
 • velika zanesljivost delovanja,
 • preglednost prikazov alarmov in drugih dogodkov na grafičnem prikazovalniku in z lučkami skupin,
 • vgrajena umetna inteligenca za preprečevanje pojava lažnih alarmov,
 • namenjena je za izgradnjo sistemov za zgodnje odkrivanje požara,
 • omogoča tudi javljanje povečane koncentracije plinov, SOS alarmiranje iz kopalnic v hotelih in prikaz različnih tehničnih alarmov,
 • sistem sestavljajo samostojni inteligentni moduli, ki komunicirajo med sabo preko polno redundantnega komunikacijskega protokola,
 • moduli se lahko vgradijo v standardno 19 palčno ohišje ali pa v samostojna ohišja, ki so razporejena po celotnem varovanem objektu,
 • možnost parametriranja sistema preko tipk sistema ali s pomočjo osebnega računalnika (OFF-LINE ali ON-LINE),
 • napajanje je centralizirano ali porazdeljeno v več ohišjih,
 • različni funkcijski moduli omogočajo popolno združljivost s starejšimi konvencionalnimi ali adresnimi sistemi,
 • podatkovno omrežje se lahko enostavno priključi na optične vodnike.

Funkcije:

 • javljanje in alarmiranje požara,
 • NJP-2000A-3javljanje in alarmiranje povečane koncentracije strupenih in lahko vnetljivih plinov ter ustrezno krmiljenje,
 • krmiljenje naprav za preprečevanje širjenja požara (požarnih vrat, loput za odvod dima in toplote …),
 • krmiljenje in nadzor vgrajenih sistemov gašenja (FM-200, Novec 1230, CO2, vodna megla in drugih),
 • različni tehnični alarmi,
 • SOS hotelska signalizacija.

Modularna zgradba in porazdeljena inteligenca

NJP-2000A-4Sistem je zgrajen iz vhodnih, izhodnih in kombiniranih modulov z različnimi funkcijami ter upravljalnih in prikazovalnih modulov. Moduli lahko nastopajo v sistemu enkratno ali večkratno. Moderna redundantna komunikacija med njimi in podvojeno napajanje omogočata ali koncentrirano sestavo sistema (vsi moduli so v enem ohišju) ali pa porazdeljeno namestitev, ko so moduli v različnih ohišjih razporejeni po varovanem objektu. Vgrajena redundanca podatkovnih in napajalnih poti pomeni, da celoten sistem v primeru okvare (kratek stik ali prekinitev) na eni poti še vedno deluje neokrnjeno, javi pa napako. Največje število vseh modulov v sistemu je 64.

NJP-2000A-5Porazdeljena inteligenca omogoča delovanje brez centralnega računalnika. Vsak modul v sistemu ima dovolj veliko procesno zmogljivost in dovolj podatkov, da deluje popolnoma neodvisno od ostalih modulov. Če so na modul npr. priklopljeni javljalniki in izvršilni elementi, se bo aktiviranje izhodov na modulu ob alarmu zgodilo po programu tudi če bosta obe komunikacijski poti prekinjeni. Vsak modul pošilja v omrežje vse podatke o dogodkih in upravljanju, ostali moduli pa uporabijo samo tiste podatke, ki jih potrebujejo za prikaze ali za druge parametrirane akcije. Z dodajanjem modulov v sistem se dodajajo tudi potrebne programske in strojne zmogljivosti.

Združljivost s požarnimi elementi:

 • analogni adresni javljalniki Apollo XP-95 in XPlorer,
 • konvencionalni neadresni javljalniki Apollo S60/S65, Orbis in javljalniki drugih proizvajalcev,NJP-2000A-6
 • eksplozijsko varne izvedbe javljalnikov Apollo in javljalnikov drugih proizvajalcev za uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • adresni vmesniki Apollo in Zarja Elektronika ter drugi s komunikacijskim protokolom Apollo S90 ali XP-95,
 • javljalniki povečane koncentracije plina s standardnim 4-20 mA izhodom (priklopljeni na adresni vmesnik za javljanje plina, alarmne meje so določene v sistemu in jih je mogoče nastaviti),
 • različni požarni in drugi javljalniki z enostavnim kontaktom, priklopljeni na sistem z nadzorovanimi linijami,
 • SOS adresni javljalniki Zarja Elektronika,
 • izvršilni elementi z nominalno krmilno napetostjo 24 V (sirene, bliskavke, aktivatorji in drugi), priklopljeni na sistem ali na adresni vmesnik, adresne izvedbe naprav so lahko priklopljene neposredno na adresno zanko brez dodatnega napajanja.

Parametriranje

NJP-2000A-7Sistem NJP-2000A ima praktično neomejeno zmogljivost in skoraj neomejeno prilagodljivost vsem objektom in zahtevam. Za uspešno in pravilno delovanje je potrebno parametriranje: v program sistema je treba vpisati vse podatke o vgrajenih modulih in priklopljenih elementih – javljalnikih, vmesnikih, izvršilnih elementih ipd. ter o potrebnih aktivnostih v primeru alarma, napak ali drugih dogodkov. Parametriranje se lahko izvaja:
OFF-LINE: Brez priklopljenega sistema se vpisujejo vsi podatki v osebni računalnik in se kasneje preko priključka EIA-232 prenesejo v centralo. Zaradi grafičnega uporabniškega vmesnika je parametriranje enostavno, hitro in pregledno.
ON-LINE: Podatki se vpisujejo v delujoč sistem z njeno tipkovnico ob pomoči menijev na prikazovalniku LCD. Osebni računalnik ni potreben, je pa priporočljiv za zaščitno kopijo parametrov.NJP-2000A-8
Parametriranje je enostavno in ne zahteva programerskega znanja.

Sestava sistema

NJP-2000A je modularni sistem s praktično neomejenimi možnostmi konfiguriranja. Sestava sistema se določi glede na potrebe za vsak objekt posebej, vnaprej pripravljena konfiguracija ne obstaja. Podrobna navodila za konfiguriranje in projektiranje so podana v posebnem dokumentu “Požarni sistem NJP-2000A, projektantski podatki”.

Ohišja

Na razpolago so po velikosti in izvedbi različna standardna ohišja.
V posameznem ohišju je lahko sistem v celoti, lahko pa samo njen del, lahko tudi samo en modul.

Standardna ohišja so:NJP-2000A-10

 • Osnovno ohišje OHOSN, v katerega se lahko vgradijo vsi moduli za srednji sistem javljanja (npr. do 10 adresnih zank),
 • Plitvo ohišje OHPLI, namenjeno predvsem za vgradnjo upravljalnih in/ali prikazovalnih modulov,
 • 19 palčno ohišje OHREG, večja omara standardne velikosti za vgradnjo velikih sistemov.

Skupine modulov ali posamezni moduli se lahko vgrajujejo tudi v običajne inštalacijske omarice različnih velikosti.

Napajalni modul NAMO

Napajalni modul skrbi za napajanje sistema in vseh priklopljenih elementov ter za polnjenje plinotesne akumulatorske baterije 3×12 V do 65 Ah. Ima dva neodvisna izhoda s stabilizirano napetostjo 28 V in tokovno zmogljivostjo 5 A, kratkotrajno do 8 A, da izpolni zahteve standarda po redundantnem napajanju delov sistema v različnih ohišjih. V sklopu požarnega sistema mora biti vsaj eden, lahko jih je več, vsak od njih napaja svoj del sistema, neodvisno od ostalih delov (napajalni otoki). Napajalni modul ni priklopljen na komunikacijsko mrežo in ne zaseda nobenega od razpoložljivih 64 mest, njegovo delovanje nadzira eden od ostalih modulov v sistemu, na primer LIMO ali UPMO.

Upravljalni prikazovalni modul UPMO

NJP-2000A-11Ta modul omogoča prikaz stanja požarnega sistema na grafičnem LCD prikazovalniku in z LED lučkami. Upravlja se s tipkami ob pomoči menijev na LCD. V sklopu požarnega sistema mora biti vsaj eden, lahko pa jih je do 8. Vsi lahko delujejo enakopravno in prikazujejo vse dogodke, lahko pa se parametrirajo tako, da prikazujejo samo dogodke izbranega dela sistema. Ta možnost je primerna, kadar enoten sistem nadzira objekt z več neodvisnimi uporabniki – vsak uporabnik vidi samo stanje svojega dela.

Prikazovalni modul PRMO

Vsak prikazovalni modul omogoča prikaz stanja 16 skupin javljalnikov. Skupine se formirajo iz različnih adresnih ali konvencionalnih javljalnikov ob parametriranju sistema. Opisi skupin so na izmenljivem lističu in se lahko vpišejo z običajnim tiskalnikom. Stanje vsake skupine je prikazano z rdečo LED za alarm in z rumeno LED za napako, izklop ali test. Med parametriranjem se določi, stanje katere skupine je prikazano na izbranem prikazovalnem mestu. Izbrana skupina je lahko prikazana na enem ali tudi več modulih, lahko pa ni prikazana. PRMO v sistemu ni obvezen. V celotnem sistemu je lahko največ 255 skupin.

Linijski modul Apollo LIMO-AP

NJP-2000A-12Modul omogoča priklop dveh adresnih zank s po 126 adresami s protokolom Apollo XP-95. Na zanko se poleg adresnih javljalnikov lahko priklopijo različni vhodni in izhodni adresni vmesniki, plinski javljalniki z ustreznimi vmesniki ali adresna SOS stikala. Tokovna zmogljivost zanke je 0,5 A. Absolutna omejitev v sistemu je največ 19 LlMO-Ap (38 zank). Modul ima tudi relejski in dva tranzistorska izhoda ter en analogni in tri digitalne vhode. Vhode in izhode je možno poljubno programirati.

Konvencionalni linijski modul LIMO-Ko

Modul omogoča priklop 16 javljalnih linij s konvencionalnimi javljalniki. Linije NJP-2000A-14so napajane s stabilizirano napetostjo 28 V. Prekinitev ali kratek stik sta nadzorovana z zaključnim pasivnim uporom ali aktivnim linijskim končnim elementom (LKE). Vsaka od linij se lahko fizično odklopi s polvodniškim stikalom. Na modulu sta tudi dva relejska izhoda, dva analogna in štirje digitalni vhodi, vhode in izhode je možno poljubno programirati.

Izhodni modul IZMO

Izhodni modul omogoča krmiljenje drugih sistemov z relejskimi brezpotencialnimi kontakti. 32, 64 ali 96 relejev je možno poljubno programirati po enostavni ALI odvisnosti od alarmov ali napak.NJP-2000A-15

Vhodni-izhodni modul VIMO

Modul ima 10 analognih vhodov in 10 relejskih izhodov različnih zmogljivosti, ki jih je možno poljubno programirati. Omogoča poljubno programsko krmiljenje izvršilnih elementov, tudi za aktiviranje sistema gašenja in podobnih kritičnih sistemov. Vhodi se lahko uporabijo za nadzor sklenjenosti tokokroga izhodov.

ZarjaNet 2000

NJP-2000A-16Komunikacija med moduli poteka z uporabo Zarjinega protokola ZarjaNet 2000, ki je v osnovi enak kot ZarjaNet 400, uporabljen v sistemu NJP-400A. Oba uporabljata v topologijo obroča vezano EIA-485 vodilo. Poenotena komunikacija med obema družinama požarnih sistemov zelo poenostavi priklop na grafični nadzorni center, še posebno v primerih, ko le-ta združuje prikaz in upravljanje obeh.

Optični pretvornik RS-485

Optični pretvornik RS-485 omogča prehod bakrenih povezav ZarjaNet 2000 mreže na optično. Optična povezava dovoljuje neprimerno večje razdalje med moduli ter neobčutljivost na električne motnje. Ne zavzema nobene od razpoložljivih 64 adres.

Komunikacijski prehod GA 2000

NJP-2000A-17Dvosmerni prenos podatkov iz sistema NJP-2000A z uporabo standardnega MODBUS/TCP protokola je izveden preko komunikacijskega prehoda GA 2000. Zunanje naprave, npr. osebni računalnik za prikaz in upravljanje s sistemom, imajo na ta način možnost sprejeti vse podatke iz sistema ter tudi pošiljati sistemu vse ukaze brez omejitve.
Modul zavzame eno od razpoložljivih 64 adres in je kot ostali vezan v komunikacijski obroč ZarjaNet 2000.

Modem MO-01

NJP-2000A-18Modem MO-01 iz standardnega Zarjinega proizvodnega programa omogoča prenos alarmov in motenj na oddaljen alarmni sprejemni center po protokolu CONTACT ID (Ademco, DSC). Z modemom in preko njega komunicira upravljalni prikazovalni modul UPMO s svojim serijskim priključkom EIA-232.

Ostali sestavni deli

NJP-2000A-13Za enostavno ožičenje in povezavo posameznih modulov so na razpolago različne priključne in relejske ploščice.

NJP-2000A-20Kot nadgradnja sistema se lahko v ZarjaNet omrežje priklopi osebni računalnik, ki na grafičen način – na tlorisu ali sliki objekta, v poljubnem številu nivojev – prikaže vse alarme, napake, izklope in druge izbrane dogodke ter tako olajša delo varnostniku. Omogočeno je tudi poljubno krmiljenje sistema ali priklopljenih izvršilnih naprav s klikom miške na določene grafične elemente na zaslonu PC.

 

 

NJP-2000A-21

 

Tehnični podatki

Sistem NJP-2000A je modularen in prilagodljiv. Tehnični podatki so podani v posebnem dokumentu “Požarni sistem NJP-2000A, projektantski podatki”. Zmogljivost sistema je 64 adres (xx na zgornji skici), največ 19 LIMO-Ap modulov (38 zank), največ 8 UPMO (najmanj eden!). Število ostalih modulov ni omejeno. Sistem se lahko vgradi v omenjeni dve standardni ohišji, poljubno 19 palčno omaro ali katerokoli drugo ohišje. Število ohišij in razporeditev modulov v njih se prilagodi zahtevam objekta glede izvedbe upravljanja, prikaza in inštalacij. V sistemu je lahko več napajalnikov, ki tvorijo tim. napajalne otoke.

Nekaj referenc:

Lek Ljubljana

Lek Ljubljana

Henkel Maribor

Henkel Maribor

Aerodrom Ljubljana Brnik

Aerodrom Ljubljana Brnik