Gašenje s sistemom vodne megle v tunelu

Gašenje s sistemom vodne megle v tunelu

Na prvi približek bi sistem uvrstili med sistem gašenja s plinastim gasilom in najboljši šprinkler sistem. Vendar pa ni ne plin in ne voda, je megla. Z uporabo dinamičnega tlaka 140 barov in posebnih šob dosežemo premer razpršenih vodnih kapljic med 50 in 120 mikrometrov in njihovo zelo veliko hitrost, kar zagotavlja dobro prodiranje v središče požara, do plamena, tudi v neugodnih razmerah, na primer pri močnem vetru ali intenzivnem prezračevanju (sistem za odvod dima in toplote, prezračevanje v predorih). Čim manjše so vodne kapljice, tem večja je njihova skupna površina učinkovanja: hlajenje in inertizacija. Zmanjšanje premera vodnih kapljic za 20-krat poveča njihovo skupno površino za 400-krat in število za 8000-krat.

Kako gasi vodna megla?

Vodna megla požar gasi oziroma omejuje na tri načine: z ohlajevanjem prostora in opreme, blokiranjem sevanja in lokalnim zmanjševanjem koncentracije kisika. Če se moramo pri plinastih gasilih dosledno držati navodil glede uporabe, je fina vodna megla povsem varna. Ljudje lahko ostanejo v prostoru tudi med gašenjem. Pred šprinklerjem ima veliko prednost v tem, da ob aktiviranju izteče majhna količina čiste vode.

Preberi več

Kdaj se odločiti za sistem gašenja z vodno meglo?

Zaščita letališč, knjižnic, industrijskih strojev,… Sistem vodne megle je že zelo  uveljavljen in preizkušen v praksi in vgrajen v zelo različne sisteme in objekte. Ker je vodna megla slabo električno prevodna, se lahko uporabi tudi za gašenje v okolju, kjer so prisotne naprave pod napetostjo, tudi v podatkovnih in komunikacijskih centrih.

Preberi več

Instalacijska cena plinskih sistemov je za majhne sisteme nižja od cene sistema z visokotlačno meglo, vendar pa se cena sistemov z vodno meglo postopoma niža zaradi vse pogostejše uporabe. Sistemi z visokotlačno meglo ne potrebujejo tesnih prostorov, ljudje lahko ostanejo v prostoru tudi med gašenjem, čas gašenja je daljši, instalacijska cena pa je pri velikih sistemih nižja.

Zgradba sistema visokotlačne megle

Sistem visokotlačne vodne megle sestavljajo štirje osnovni deli: skladišče vode, visokotlačni generator, razdelilni cevni sistem in specialne šobe.

Gašenje z vodno meglo - gasilna šoba

Gašenje z vodno meglo – gasilna šoba

Skladišče vode je pri manjših sistemih jeklenka ali skupina jeklenk, ki vsebujejo čisto vodo, pri večjih pa rezervoar za vodo. V nekaterih primerih se lahko sistem celo napaja neposredno iz zanesljivega vodovodnega sistema. Uporablja se čista voda, ki pa mora biti filtrirana s 100 filtrom in ne sme vsebovati preveč klora ali drugih dodatkov. Prepovedana je uporaba penil in drugih snovi, za katere se zdi, da bi povečale učinkovitost gašenja.

Visokotlačni generator je pri manjših sistemih jeklenka z dušikom ali zrakom z nominalnim tlakom 200 barov, ki neposredno potiska vodo proti šobam. V srednjih sistemih stisnjen dušik ali zrak v jeklenkah poganja posebne visokotlačne črpalke, te pa potiskajo vodo proti šobam. Za največje sisteme so potrebne visokotlačne črpalke večjih zmogljivosti, ki jih poganjajo elektro- ali dizelski motorji.

Razdelilni cevni sistem je sestavljen izključno iz visokotlačnih nerjavnih cevi. Medsebojno niso varjene, ampak spojene z visokotlačnimi spojkami. Zaradi zelo majhne porabe vode so zunanji premeri cevi majhni, od 12 milimetrov naprej, kar omogoča krivljenje in natančno prilagajanje konfiguraciji objekta. Nerjavni materiali preprečujejo nastanek rje v cevovodih, ki je sicer značilna za šprinklerske sisteme. Majhna količina vode in njena čistost omogočata preskušanje v živo z izpustom vodne megle brez škode za varovani prostor in predmete v njem.

Specialne šobe pri odprtih deluge sistemih so sestavljene iz telesa s 300 filtrom, v katero se vstavijo posebne šobe za ustvarjanje megle. Šobe za visokotlačne šprinklerske sisteme pa imajo dodatno še termični element s hitrim delovanjem.

Sistem gašenja z vodno meglo na letališču Jožeta Pučnika

Potniški terminal T-2 letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani je med najpomembnejšimi investicijami v Sloveniji v zadnjih letih. V dogovoru z investitorjem, avtorjem arhitekturne zasnove ter strokovnjaki požarne varnosti v Sloveniji in zunaj nje smo se odločili za v Sloveniji še vedno novo tehnologijo požarne zaščite: gašenje z visokotlačno vodno meglo.

Aerodrom_Ljubljana_36

Zakaj smo se odločili za visokotlačna vodno meglo?

Glavni razlogi so naslednji:

  1. Minimalna poraba vode, za delovanje preko 5000 šprinklerjev (kar je približna končna številka tudi za drugo fazo širitve), zadošča že rezervoar s prostornino 22 m3. To je ogromni prihranek v primerjavi s potrebnim “olimpijskim bazenom” za konvencionalni šprinklerski sistem (izračunana potrebna količina vode za ta objekt je približno 8x manjša) . Oba sistema morata po zahtevah standardov delovati v trajanju 60 minut.
  2. Odlične lastnosti gašenja na tri načine: ohlajevanje prostora in opreme, blokiranje sevanja, lokalno zmanjševanje koncentracije kisika, kar je vse posledica uporabe zelo drobnih vodnih kapljic, velikosti med 50 µm in 120 µm.
  3. Velika hitrost vodnih kapljic visokotlačnega sistema zagotavlja dobro prodiranje v požar in zmanjšuje vpliv prezračevanja na razširjanje vodne megle.
  4. Fina vodna megla je varna: ljudje lahko ostanejo v prostoru tudi med gašenjem.
  5. Fina vodna megla je varna za lastnino in ni električno prevodna: ob aktiviranju izteče majhna količina čiste vode. Ta lastnost omogoča tudi preskušanje sistema v živo brez nevarnosti škodljivih posledic
  6. Zaradi uporabe nerjavnih cevi majhnih premerov in posebnih visokotlačnih spojk je inštaliranje enostavno, prilagodljivo in brez varjenja.
  7. Fina vodna megla povzroča minimalno škodo po požaru in s tem takojšnje nadaljevanje poslovanja. Ni nikakršnih poplav ali namočenja predmetov kot pri konvencionalnem šprinklerju.
  8. Dodatna dobra lastnost, ki je nima noben drug sistem gašenja, je izpiranje dima in produktov gorenja. Koncentracija strupenih plinov in agresivnih spojin, ki nastajajo ob požaru, se s tem dramatično zniža.
  9. Za sistem HI-FOG proizvajalca Marioff smo se odločili zaradi izkazane velike zanesljivosti, saj ima poleg preko 6000 testnih požarov v naravni velikosti in preko 100 tipskih atestov tudi ogromno pomembnih referenc za ladijske in kopne aplikacije po vsem svetu.

Izhodišče za načrtovanje sistema gašenja so bila Študija požarne varnosti, ki jo je izdelal CPZT (mag. Bojan Grm) iz Radovljice, Arhitektonske in gradbene predloge, ki jih je izdelal EKO ART (Vladimir Koželj, univ.dipl.inž.arh.) iz Ljubljane, dogovori z investitorjem, atesti, tehnični listi in ostala tehnična dokumentacija proizvajalca opreme Marioff iz Finske ter seveda veljavni standardi in predpisi, predvsem NFPA 750, NFPA 13, VdS CEA 4001.

Osnova sistema je visokotlačna črpalka v kleti novega terminala. Manjša črpalka vzpostavlja nadzorni tlak vode v celotnem sistemu 25 bar. V primeru, ko se zaradi povečane temperature odpre kateri od šprinklerjev za vodno meglo, tlak v napeljavi pade, kar sproži glavno črpalko, ki zagotavlja dinamični tlak 140 bar pri črpalki.

Celoten sistem je razdeljen na 6 vej, ločenih z normalno odprtimi conskimi ventili. Po končanem gašenju se conski ventil ročno zapre, dokler se ne vzpostavi normalno stanje in zamenja sprožene šprinklerje.

Glavni cevovodi so izvedeni z nerjavnimi cevmi zunanjega premera 38 mm, cevovodi do šprinklerjev pa z nerjavnih cevi zunanjega premera 12 mm.

V večini prostorov so izbrani hitro delujoči šprinklerji HI-FOG 2000 C2, ki lahko pokrivajo do 25 m2 površine z RTI indeksom 25 in temperaturo proženja 57 °C.

Izvajalec del Zarja Elektronika je skupno s partnerjem Marioff montažna dela izvedel strokovno, v roku in s stalnim sodelovanjem s projektantom, investitorjem ter nadzorom. Poudariti je treba strokovnost investitorja, ki se je zavedal potrebnosti učinkovite aktivne zaščite pred požarom, ki hkrati omogoča tudi najkrajši možni čas za ponovno normalno delovanje terminala po morebitnem požaru ter zagotavlja varnost tako za ljudi kot za opremo.

Sistem gašenja z vodno meglo HI-FOG je bil prvi sistem take vrste v Sloveniji, zato je bilo potrebno nekoliko več napora pri dokazovanju skladnosti projekta in izvedbe s predpisi in standardi. Končno potrditev je dala komisija Zveze nemških zavarovalnic VdS, ki je ob dveh obiskih na objektu preverila celoten sistem in njegovo delovanje ter izdala certifikat o skladnosti.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE