Grafični nadzorni center GNC Zarja Elektronika

Sorazmerno z velikostjo in kompleksnostjo objektov, se preglednost in možnost nadzora nad sistemi in napravami za tehnično varovanje manjša, upravljanje z njimi pa postaja vse težje in uporabniško neprijazno. To pride do izraza še posebej, če je vgrajenih več vrst sistemov: javljanje požara, vloma, kontrola pristopa, registracija delovnega časa, video-nadzorni sistem … in tudi, če je za isti sistem zaradi obsežnosti in kompleksnosti, vgrajenih več central.

Grafični nadzorni center GNC Zarja Elektronika omogoča povezovanje različnih sistemov tehnične zaščite objekta v enoten celovit sistem. Vsi dogodki (alarmi, napake, izklopi, opozorila …). se prikazujejo na zaslonu osebnega računalnika v grafični obliki (tloris, aksonometrični prikaz objekta …) skupaj ali ločeno za vsako vrsto dogodkov posebej.

Delo varnostnika oziroma receptorja objekta je na ta način olajšano, preglednost nad posameznimi sistemi in tudi celotnim sistemom tehnične zaščite pa veliko večja, kar zelo zmanjša možnost človeških napak.

GNC Zarja Elektronika omogoča tudi krmiljenje naprav tehnične zaščite z uporabo računalniške miške – s klikom miške na izbrani grafični element na zaslonu se lahko resetira centrala, izklopi brenčač, vklopi/izklopi element (javljalnik), aktivira/deaktivira izhodne funkcije, odklepa vrata, krmili videokamere … Osnovno ravnanje s posameznimi centralami je preko Grafično nadzornega centra (GNC) pregledno, enostavno in uporabniško prijazno. 

Prednosti uporabe GNC Zarja:

 • povezava različnih naprav tehnične zaščite (javljanja požara, vloma, kontrole dostopa, registracije delovnega časa, video-nadzornih sistemov) v enoten sistem prikaza in upravljanja,
 • pregled nad delovanjem naprav tehnične zaščite z več osebnih računalnikov na različnih lokacijah,
 • prikaz lokacije dogodkov na grafični osnovi v vektorski obliki omogoča povečevanje (»zoom in«) dela slike za prikaz detajlov v polni ločljivosti,
 • prikaz žive slike in posnetkov digitalnih snemalnikov v okviru GNC sistema,
 • krmiljenje video-nadzornega sistema vključno z obračanjem in krmiljenjem objektiva kamer,
 • ločen prikaz alarmnih dogodkov, napak, izklopov in drugih dogodkov z njihovimi opisi in lokacijami,
 • upravljanje in nadziranje sistemov tehnične zaščite z enega mesta,
 • možnost parametriranje različnih sistemov neposredno iz GNC,
 • interaktivno upravljanje video sistema in sistema kontrole dostopa ob požarnih alarmih ali vlomnih dogodkih,
 • povezava naprav tehnične zaščite različnih modelov in proizvajalcev,
 • prikaz navodil in dejanj, ki jih morajo opraviti varnostniki ob posameznih dogodkih,
 • pošiljanje alarmnih sporočil v obliki elektronske pošte, SMS ali govornih sporočil več izbranim (pred-nastavljenim) uporabnikom,
 • centralno zbiranje in arhiviranje vseh dogodkov na podatkovnem strežniku SQL (MS- SQL) z vsemi možnostmi sortiranega izpisa poročil, ki jih omogoča podatkovna baza
 • priključitev in krmiljenje različnih sistemov upravljanja zgradb (klimatskih in prezračevalnih naprav, dvigal, toplotnih postaj, sistemov osvetlitve, varnostne razsvetljave, avtomatiziranih prehodov, kot so zapornice, avtomatska vrata, svetlobni znaki in opozorila …),
 • uporaba različnih standardnih povezav na priključene naprave (LON, serijska komunikacija, TCP/IP, digitalna komunikacija, Profibus DP, Profibus FMS, Modbus, CAN …)

Povezava z ostalimi napravami

Grafični nadzorni center GNC Zarja Elektronika je enostaven za priklop, konfiguracijo in upravljanje. Prilagoditi ga je mogoče zelo različnim zahtevam in centralam tehnične zaščite, poleg Zarjinih tudi centralam drugih svetovnih proizvajalcev.

S centralami je sistem povezan preko komunikatorja, ki prilagodi protokole na nivoju strojne opreme, in preko programskih gonilnikov, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo. Glavni računalnik GNC (podatkovni strežnik) je povezan z delovnimi postajami preko standardnega omrežja Ethernet TCP/IP, ki je lahko preko preklopnega stikala (»switcher”) ali usmerjevalnika (»router«), povezano tudi s celotnim računalniškim omrežjem podjetja. GNC omogoča priklop večjega števila delovnih postaj za različne uporabnike (varnostnik v recepciji, dežurni, vodja izmene, direktor, gasilska služba …).

Vsak uporabnik se mora pred pričetkom dela prijaviti s svojim geslom, ki mu, glede na odgovornosti in pristojnosti, dodeli večja ali manjša pooblastila za delo. Vsi dogodki v sistemu (alarmi, izklopi, izredna stanja, napake itd.) so varno shranjeni na datotečnem arhivskem strežniku. Operater s posebnimi pooblastili lahko v vsakem trenutku pregleduje te dogodke po različnih kriterijih za iskanje in prikaz. Med arhivirane dogodke spadajo seveda tudi videoposnetki.

Enostaven in pregleden prikaz

Delo z GNC Zarja Elektronika je za uporabnika zelo prijazno, pregledno in enostavno. Izbor različnih načinov omogoča prikaz dogodkov v obliki, ki je za izbrani dogodek najpreglednejša. Na grafičnih prikazih so posamezni elementi (javljalniki, vmesniki, izvršilni členi …) prikazani s standardnimi znaki, njihova barva pa se spreminja v odvisnosti od stanja (alarm, napaka, izklop …).

Protokolarni način

Na zaslonu je v posebnem oknu poudarjeno prikazan trenutni dogodek v tekstovni obliki, prejšnji dogodki pa so podani tabelarično. Tak način je preglednejši pri večjem številu dogodkov. Na posameznih zavihkih so dogodki razvrščeni po vrsti in času dogodka. Prikaz omogoča potrjevanje dogodka in enostaven preklop v grafični način s takojšnjim avtomatskim povečanjem prikaza na element zadnjega dogodka.

Grafični način

Poudarek je na grafičnem prikazu dogodka in točne lokacije ter opisa elementa, ki ga je povzročil. Tipke na zaslonu omogočajo hitro in enostavno ročno povečevanje slike in premikanje po zaslonu v vseh smereh. S padajočim menijem ob strani grafike se lahko zelo hitro preklopi na prikaz drugih tlorisov (nadstropij) iste zgradbe ali se izbere prikaz druge zgradbe.

Grafični protokolarni način

Ta način združuje elemente prikaza obeh zgornjih načinov in se najpogosteje uporablja. Grafična slika je nekoliko manjša in zato ne more prikazati toliko podrobnosti kot v samem grafičnem načinu, podobno velja tudi za protokolarni del. Če je treba videti vse podrobnosti enega ali drugega načina, ja preklop zelo enostaven.

Prikaz video slike v živo

GNC Zarja Elektronika omogoča zelo enostaven prikaz slik CCTV sistema. Položaj in velikost vsake posamezne CCTV slike na zaslonu delovne postaje si lahko operater določi sam, glede na trenutne potrebe. Slike so lahko prikazane ves čas ali pa se prikažejo samo ob alarmih – dogodkih. Pri parametriranju GNC se določi, ob katerih alarmih (alarmi s CCTV sistema ali pa tudi alarmi iz priklopljenih alarmnih central) in kako se bo prikazala posamezna video slika.

Prikaz na dveh zaslonih

Prednost vsakega posameznega načina se ohrani, če se uporabita za prikaz grafike in tekstovnih sporočil dva ločena računalniška zaslona. Upravljanje sistema je na ta način še enostavnejše in preglednejše. Uporaba dveh zaslonov je posebno priporočljiva, kadar želi uporabnik trajni prikaz slike večjega števila kamer. Pri parametriranju sistema se izbere, kaj se bo prikazovalo na posameznem zaslonu. 

Scada System

Scada System

Enostavno upravljanje

 

Prijava

Pred pričetkom dela se mora operater prijaviti z geslom. Prijava je zelo enostavna. Operaterji so lahko razdeljeni v več skupin, glede na pooblastila, ki jih dodeli servisni inženir z najvišjimi pooblastili. Odgovorna oseba sistema tehnične zaščite ima nekoliko manj pooblastil, lahko pa dodaja ali briše uporabnike z nižjimi pooblastili, kot so dodeljena njemu. V dnevniku dogodkov se ob vsakem dogodku zapiše tudi oznaka prijavljenega operaterja.

Ročna navigacija z drsniki in miško

Grafični elementi (tlorisi, narisi, centrale, posamezni javljalniki …) so v sistemu v vektorski obliki. To pomeni, da ostane kvaliteta grafike tudi ob močni povečavi (»zoom in«) nespremenjena. GNC Zarja Elektronika omogoča ročno navigacijo (»zoom in«, »zoom out«, pomik levo/desno ali gor/dol). Če se kazalec miške za trenutek ustavi na določenem elementu, se poleg elementa prikaže njegova oznaka (namig). Izbiro posameznih nadstropij ali posameznih zgradb omogočajo pregledni padajoči meniji.

Avtomatska navigacija

Sistem omogoča tudi avtomatsko navigacijo za elemente, ki so tako parametrirani. To pomeni, da se ob alarmu določenega javljalnika avtomatsko prikaže ustrezni tloris, prikaz se približa javljalniku v alarmu, s povečavo, ki omogoča najboljšo preglednost.

Pregled preteklih dogodkov

Obdobje, v katerem operater pregleduje dogodke, je mogoče enostavno izbirati med zadnjimi 4, 6, 8, 10 ali 12 urami. Dogodki se lahko pregledujejo tudi ločeno, glede na njihovo stanje: nepotrjeni, v alarmu, v napaki, aktivirani elementi …

Skrivanje elementov posameznih naprav

V velikih sistemih je včasih gostota elementov na tlorisih prevelika in poslabša preglednost, zato je dodana funkcija skrij/prikaži. V padajočem meniju so prikazane vse priklopljene centrale/naprave. S klikom miške se lahko skrijejo ali ponovno prikažejo vsi elementi izbrane centrale/naprave. Seveda se ob alarmu na skriti napravi njeni elementi avtomatsko ponovno prikažejo.

Arhiv dogodkov

V arhivu so spravljeni vsi dogodki od zagona sistema naprej. V njem je dovolj podatkov za natančno rekonstrukcijo dogajanj, glede na pomembnost dogodkov (alarmi). V arhivu so spravljeni tudi videoposnetki. Pregledovanje je možno z uporabo različnih filtrov, ki delo zelo poenostavijo. Podrobnosti filtrov so opisane pri izpisu dogodkov.

Dvosmerna komunikacija

Grafični nadzorni center Zarja Elektronika omogoča popolno dvosmerno komunikacijo z napravami. To pomeni, da se lahko s klikom miške na element zaslona GNC, vpliva na delovanje naprave: resetiranje, izkop zvoka, izklop javljalnika, aktiviranje izhoda …

Sporočila

GNC Zarja Elektronika omogoča kreiranje poljubnega števila sporočil, ki so združena v poljubno število skupin. Vsakemu dogodku je možno pripisati izbrano skupino. Sporočila iz skupine se ob dogodku izpišejo na zaslonu, kot pomoč operaterju pri delu. Sporočila so lahko združena tudi časovno, tako da se na primer v nočni izmeni prikažejo druga sporočila kot podnevi.

Izpiski na tiskalniku

Ob vsakem dogodku se lahko na tiskalniku avtomatsko izpiše ustrezno navodilo za nadaljnje postopke, ki lahko vsebuje tudi grafični prikaz, npr. vrisano pot za posredovanje gasilcev. Ta navodila so podobno kot sporočila pripravljena in nastavljena vnaprej.

Operater lahko na tiskalnik izpiše poročilo iz dnevnika dogodkov, potem ko vsebino izbere glede na njen namen (vklopljeni filtri za dogodke: alarmi, napake; vklopljeni časovni filtri: obdobje za izpis dogodkov; vklopljeni filtri za naprave: dogodki samo iz požarne ali samo iz določenega tipa centrale …). Pred izpisom se poročilo prikaže na zaslonu v obliki, v kakršni bo natisnjeno.

Testiranje sistema in elementov

Testni način delovanja omogoča operaterju, da izbere poljuben element v sistemu (napravo, element, priklopljen na izbrano napravo: požarni javljalnik, vlomni javljalnik …) in njegovo stanje (alarm, napaka, izklopljeno …). Po izboru elementa in stanja se s klikom miške sproži postopek testiranja. GNC se postavi v tako stanje, kot bi se ob pravem dogodku. Testni dogodki se ne arhivirajo.

Prilagodljivost

GNC Zarja Elektronika je rezultat domačega znanja in dolgoletnih izkušenj. Iz tega sledi poznavanje in obvladovanje do najmanjših podrobnosti. To nam omogoča veliko prilagodljivost in možnost hitrega razvoja dodatnih, posebnih funkcij in aplikacij, ki si jih glede na posebne želje in potrebe zaželi zahtevnejši uporabnik.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE