Projektiranje je tipična inženirska disciplina in ima v sklopu inženiring storitev zelo velik pomen. Ta že pred izvajanjem projekta zagotavlja, da bo izveden v skladu s pričakovanji naročnika, kakovostno, v dogovorjenih rokih in v okviru realne projektantske ocene. Sodobni načini projektiranja, razvoj novih materialov in tehnologij, zadnje stanje tehnike … premikajo meje, narekujejo trende in postavljajo vedno nove in nove zahteve. Vse to projektantskim podjetjem narekuje stalno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje. Zahtevi po stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju se pridružuje tudi zahteva po odgovornosti. Za zagotavljanje strokovnosti izvajalcev projektantskih storitev in javnega interesa skrbi Inženirska Zbornica Slovenije (IZS). Inženirska zbornica tudi predpisuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projektantske organizacije in odgovorni projektanti.

Dejavnost projektiranja sme opravljati gospodarska družba, zadruga ali podjetnik, t.j. projektivno podjetje, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja, oz. ima takšno dejavnost priglašeno pri Davčni upravi RS. Projektivno podjetje sme pričeti opravljati svojo dejavnost, ko je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS). Podjetje Zarja Elektronika je v skladu z Zakonom o graditvi objektov član Inženirske zbornice Slovenije (št. 1337) in ima pooblaščene univerzitetne inženirje z opravljenim strokovnim izpitom ter članstvom v Inženirski zbornici Slovenije.

Izdelujemo projekte za:

 • Javljanje požara in alarmiranje
 • Gašenje s stabilnimi gasilnimi napravami
 • Protivlomne in proti-ropne sisteme
 • Video-nadzorne sisteme
 • Sisteme pristopne kontrole in registracije delovnega časa
 • Hotelske sisteme
 • Sisteme za zaznavanje nevarnih plinov in tekočim
 • Sisteme za zaznavanje industrijskih alarmov

Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Odgovorni projektant odgovarja za skladnost izdelanega projekta s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezni imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt.

Za odgovorne projektante posameznih projektov so zahtevane naslednje izobrazbe:

 • načrt arhitekture – diplomirani inženir arhitekture.Projektiranje - Zarja Elektronika
 • načrt krajinske arhitekture – diplomirani inženir krajinske arhitekture.
 • načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – diplomirani inženir gradbeništva.
 • načrt strojnih inštalacij – diplomirani inženir strojništva.
 • načrt električnih inštalacij – diplomirani inženir elektrotehnike.
 • načrt izkopov in osnovne podgradnje pri podzemnih objektih – diplomirani inženir montanistike ali diplomirani inženir gradbeništva.
 • tehnološki načrt in drugi načrti – diplomirani inženir stroke, ustrezne vsebini načrta.

Odgovorni projektanti in odgovorni vodje projekta so lahko samo osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • stalno bivališče v RS,
 • v RS pridobljen strokovni naslov diplomirani inženir oz. inženir ali v RS nostrificirana v tujini pridobljena diploma ustrezne visokošolske organizacije,
 • pri IZS opravljen strokovni izpit za izdelovanje posameznih načrtov (načrti arhitekture, načrti krajinske arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrti strojnih inštalacij, načrti električnih inštalacij, načrti tehnologije, načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, drugi načrti za gradnjo objektov),
 • ustrezne delovne izkušnje – diplomirani inženir najmanj 3 leta delovnih izkušenj, inženir najmanj 10 let delovnih izkušenj,
 • članstvo v IZS.