Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom po Pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za:

 • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom;
 • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:

 • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
 • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb;
 • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo požarno varovanje;
 • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Požarni red

Požarni red izdelujemo na osnovi Pravilnika o požarnem redu, ki zahteva, da ga morajo izdelati lastniki ali uporabniki poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta (razen eno in dvostanovanjskih stavb).

V požarnem redu se določi:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih, obiskovalcev, gostov oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne ali bivalne razmere, ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce ali goste oziroma stanovalce ob nastanku požara, ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Obvezne priloge požarnega reda so:

 • izvleček požarnega reda,
 • navodila za posameznike,
 • požarni načrt (za poslovne, industrijske, stanovanjske in druge objekte, v katerih obstaja srednja, srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost),
 • načrt evakuacije (za bolnice, domove za ostarele, šole, hotele in druge objekte, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter za objekte, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi; mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje),
 • evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
 • kontrolni listi s področja varstva pred požarom (strelovodna instalacija, kurilne naprave,…).

Požarni načrt

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Gasilec Samo

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.

Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.

Požarni načrt mora vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta.

Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:

 1. legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču;
 2. stopnji požarne obremenitve;
 3. intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce;
 4. visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah;
 5. plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi;
 6. hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja;
 7. prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih;
 8. gasilskih orodiščih.

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:

 1. mejah požarnih sektorjev;
 2. odprtinah v zidovih in stropih z zaporami;
 3. dostopnih poteh;
 4. evakuacijskih poteh in stopniščih;
 5. posebno požarno nevarnih prostorih;
 6. prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo;
 7. prostorih, v katerih je prisotno sevanje;
 8. električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave;
 9. tlačni opremi;
 10. legi plinske požarne pipe;
 11. vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom;
 12. možnostih notranjega napada.

Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.

Načrt evakuacije

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Zbirno mesto

Zbirno mesto

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.
V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.

Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

Načrt evakuacije mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.