Vzdrževanje požarnih sistemov predpisujeta Zakon o varstvu pred požarom in Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (APZ).

Sisteme aktivne požarne zaščite je potrebno na podlagi veljavne zakonodaje redno vzdrževati in servisirati. Zagotoviti je potrebno, da so vgrajeni skladno z navodili in priporočili proizvajalca opreme ter skrbeti, da delujejo pravilno in brezhibno. Za vse navedeno je odgovoren lastnik oz. uporabnik požarnega sistema, ki mora zagotavljati sledeče ukrepe:

 • pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pred pričetkom uporabe sistema oziroma po njegovi rekonstrukciji, s strani pooblaščene inštitucije,
 • obnavljanje »Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite« na 5 oziroma 2 leti,
 • redno vzdrževanje požarnega sistema na podlagi navodil proizvajalca; večina proizvajalcev sistemov aktivne požarne zaščite predpisuje izvajanje rednega vzdrževanja na 3 mesece, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci opreme. Vzdrževanje se izvaja na podlagi pogodbe o vzdrževanju.

Redno trimesečno vzdrževanje požarnega sistema v splošnem zajema:

 • pregled servisne knjige,
 • pregled delovanja požarnega sistema kot celote,
 • pregled požarne centrale,
 • pregled stanja rezervnega napajanja sistema,
 • vizualni pregled elementov sistema,
 • preizkus vsaj četrtine javljalnikov (pregled vseh javljalnikov v obdobju enega leta),
 • pregled lažnih alarmov in odkrivanje morebitnih vzrokov zanje (kritični elementi in njihova občutljivost)

… in podrobnejša specifikacija rednega trimesečnega pregleda:

 • vizualni pregled in funkcijski preizkus central (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled vseh zapisov na traku centrale, preizkus delovanja samo na omrežno napetost 220V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24V),
 • preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti),
 • preizkus javljalnih linij (preizkus 1/4 javljalnikov, ki jih obsega celoten sistem. Vsak javljalnik na ustrezen način aktivirati in sočasno preveriti svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator),
 • preizkus krmilnih linij in izklopov,
 • kontrola in preizkus alarmnih siren,
 • preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto,
 • vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, morebitna mehanska poškodovanost, morebitna korozija, pregled tlaka na vgrajenih manometrih …),
 • preizkus delovanja električnega dela (aktiviranje elektro-magnetnega ventila, sirene, deblokada vrat in preizkus javljalnikov),
 • pregled strojnega dela (pregled gasilnih šob, če se ugotovi, da so zamazane se jih očisti,
 • in po potrebi izpiha cevovod), pregled tesnosti jeklenke (na 6 mesecev),
 • po potrebi redna vzdrževalna dela na sistemih.

Vsebino in postavke rednega vzdrževanje je mogoče prilagoditi posebnim željam in potrebam naročnika ter dodatno pozornost posvetiti posebnim lastnostim in elementom njegovega sistema.

Pooblaščena oseba lastnika oz. uporabnika, ki je seznanjena z delovanjem sistema in strokovno usposobljena, je dolžna v primeru morebitnih nepravilnosti pri delovanju sistema (požarne centrale) le te evidentirati v servisno mapo, ki se nahaja pri požarni centrali, in takoj obvestiti dežurno servisno službo (01 831 74 52), ki napako odpravi v najkrajšem možnem času. V servisno mapo se vpisujejo tudi podatki o rednem vzdrževanju.

 

Varno v Nov Dan.

Varno v Nov Dan.